No pain no gain


Start: 11/2013 (BP ? - EG 13.0-13.2) --> 5/2015 (BP 16 - EG 13.5) --> 5/2016 (BP 16 - EG 13.7)

Goal 1: EG 14